Wniosek o usługi pielęgnacyjne

Pobierz

z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.. Powrót.. Ulica Numer domu Numer mieszkania Numer telefonu 2) 1)Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.. Ważne!WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO 1.. 68 452 98 76, 68 452 98 62, e-mail: WYMAGANE DOKUMENTY: wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wg obowi ązuj ącego wzoru dost ępny w: Do wniosku należy dołączyć następujące zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym: a) w przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.Zło żenie wniosku odbywa si ę w Biurze Obsługi Interesanta Wydziału Świadcze ń Rodzinnych , ul. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI.. Uwaga!. Pobierz pliki.Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne składamy w organie właściwym dla prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, tj.: w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania, lub w ośrodku pomocy społecznej, gdy jest on właściwą dla tej procedury ośrodkiem w danej gminie.SR-5 Załącznik 15 do spisu druków związanych z postępowaniem administracyjnym w sprawie ŚR, ŚW, FA, "Za życiem", ZDO, "Dobry start" strona: 1/7 wersja: SR-5(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO 1.. Oświadczenie o nie pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego w innej gminie oraz nie pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS, KRUS..

Świadczenie pielęgnacyjne.

Pracownik ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.. Składam wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad: Daneosoby wymagającej opieki.wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - wzór znajdziesz po prawej stronie w sekcji Wnioski i dokumenty; dokument tożsamości lub jej potwierdzenie (przy składaniu wniosku online - Profil Zaufany), orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu - osoby, nad którą będzie sprawowana opieka, inne - jeżeli wymaga tego organ wydający decyzję (np. akty zgonu rodziców itp.)WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Imię Nazwisko Numer PESEL*) Data urodzenia Obywatelstwo Miejsce zamieszkania Telefon (nieobowiązkowo) Miejscowość Kod pocztowy Ulica Numer domu Numer mieszkania1.. Świadczenie pielęgnacyjne.. Takie zaświadczenie wypełnia Twój lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym złożysz wniosek o dodatek ( sprawdź szczegóły w karcie usługi o dodatku pielęgnacyjnym) .Składam wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad: DANE OSOBY WYMAGAJĄCEJ OPIEKI Nazwisko: Imię: Numer PESEL: Data urodzenia: (dd / mm / rrrr) Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: (1) Obywatelstwo: (1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.Wniosek o dodatek pielęgnacyjny; zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9; wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna.Wymagane dokumenty..

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

WYPEŁNIONE WZORY WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA; .. PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO (aktualizacja na 16.. Długa 13, 65-401 Zielona Góra, tel.. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.Co przysługuje bezpłatnie w ramach tych świadczeń: świadczenia udzielane przez pielęgniarkę, przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji (m.in. nauka radzenia sobie z niesprawnością), świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania, 2) Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowiązkowe ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku.. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny.. Druk OL-9 znajdziesz na naszej stronie .. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy; Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne; Wniosek o świadczenie rodzicielskie; Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi (becikowe) Wniosek o wydanie zaświadczenia; Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny; Wniosek o zasiłek rodzinny; Zaświadczenie lekarza lub położnej do becikowegoWniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.jeśli starasz się o specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaświadczenie od lekarza rodzinnego o potrzebie przyznania takich usług, z uzasadnieniem konieczności ich przyznania i określeniem, jakich usług potrzebujesz..

Załączniki do karty usługi: CŚR-02-01.

Oświadczenie o sposobie wypłaty.. Oświadczenie o załączeniu orzeczenia o niepełnosprawności i wniesieniu/ nie wniesieniu odwołania do Powiatowego Zespołu ds. Zapoznaj się z warunkami przysługiwania świadczenia pielęgnacyjnego umieszczonymi w pouczeniu w CZĘŚCI II wniosku.. Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano numeru PESEL.. Pola wyboru zaznaczaj V lub X WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Imię NazwiskoWzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 15.01.2021 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022.. 06.2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych).pdf 0.10MBPotrzebujemy zaświadczenia o Twoim stanie zdrowia.. Zapoznaj się z warunkami przysługiwania świadczenia pielęgnacyjnego umieszczonymi w pouczeniu w CZĘŚCI II wniosku.. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne (do wglądu).Świadczenia i usługi.. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - POBIERZ; Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - POBIERZWzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 15.01.2021 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022:Uwierzytelniona kopia dowodu osobistego osoby wnioskującej o zasiłek pielęgnacyjny..

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnegoKto…Email; Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp.

Świadczenie pielęgnacyjne - wypełniony wniosek o uzyskanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wg opracowanego wzoru przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przekazanego do wykorzystania przez organy właściwe - wzór wniosku zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego ministra ds. rodziny, dostępny w:ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.. Orzekania o Niepełnosprawności.wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia pielĘgnacyjnego z zaŁĄcznikami WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z ZAŁĄCZNIKAMI1.. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.. Wniosek.. Dowód osobisty.. 06.2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO (aktualizacja na 16..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt