Zmiana warunków pracy na zwolnieniu lekarskim

Pobierz

Pracodawca, który chce zmienić istotne warunki łączącej go z pracownikiem umowy, (takie jak rodzaj pracy, miejsce pracy, wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy), powinien tego dokonać w formie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.RE: zmiana warunków pracy i płacy na zwolnieniu lekarskim Wypowiedzenia (w tym wypowiedzenia zmieniającego) nie można dokonać w trakcie usprawiedliwionej nieobecności pracownika (art. 41 w związku z art. 42 § 1 KP).W razie zmiany wymiaru czasu pracy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, z których ustala się podstawę wymiaru zasiłku.. Pracodawca, chcąc dokonać trwałych zmian, musi posłużyć się wypowiedzeniem zmieniającym (wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy), względnie uzyskać na nie zgodę pracownika w drodze porozumienia zmieniającego.Zmiana warunków pracy czy płacy - warto się dogadać.. Zgodnie z ustawą dot.. jestem w 9msc ciązy, od 5 miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim i pozostane na nim prawdopodobnie do .Tak, pracodawca będzie miał obowiązek zmiany pracownikowi warunków pracy i płacy korzystając z porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy.. W przypadku wypowiadania warunków umowy na czas nieokreślony pracodawca jest obowiązany podać przyczynę tej zmiany.Czy pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim można zmienić warunki pracy i płacy za jego zgodą, np. zwiększyć wynagrodzenie?.

Przed pogorszeniem warunków.

Czy może tych zmian dokonać jeśli przebywam na zwolnieniu lekarskim?Pracodawca wskazał, że jedyną przyczyną wypowiedzenia warunków pracy i płacy były zmiany w strukturze organizacyjnej spółki.. Mam pytanie, moja siostra uległa wypadkowi (jadąc na rowerze został potrącona przez samochód).zmiana warunków pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego/urlopu macierzynskiego.. Jeżeli pracownik przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim lub innym, aneks zmieniający wynagrodzenie lub porozumienie zmieniające należy wysłać do niego pocztą.Pracownik i pracodawca mogą rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron w każdym uzgodnionym przez siebie terminie, także w czasie kiedy pracownik jest niezdolny do pracy i w związku z tym przebywa na zwolnieniu lekarskim.Wypowiedzenie zmieniające musi zawierać uzasadnienie zmiany warunków pracy i płacy..

Będzie to np. podwyżka płac, zmiana stanowiska pracy na wyższe.

Chodzi o zastosowania w tym czasie wypowiedzenia zmieniającego.Proszę tylko pamiętać, że wypowiedzenie musi być uzasadnione, a więc pracodawca musi Pani podać konkretny i jasny powód zmiany warunków pracy i płacy.. Jak będzie naliczana postawa wynagrodzenia, gdy będę zmuszona iść na zwolnienie lekarskie?Mój pracodawca prowadzi restrukturyzacje zatrudnienia w procesie zwolnień grupowych.. Jak sama nazwa wskazuje, jest to porozumienie - pracodawcy i pracownika.Każda zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.. oprac.Jak już opisane zostało powyżej, pracownik, przebywający na zwolnieniu lekarskim, powinien dbając o dobro zakładu pracy, powstrzymywać się od czynności mogących przedłużyć jego niezdolność do pracy.. Podwyżka bez aneksu do umowy o pracę jest zatem niezgodna z przepisami.. Okazało się jednak, że nie było to zgodne z prawdą, ponieważ istniały jeszcze inne powody.. Podstawę wymiaru zasiłku ustala się zatem za okres po tej zmianie.Natomiast art. 42 par.. Niekiedy zmiany mogą być na gorsze.. 1 znajdzie zastosowanie do sytuacji gdy pracodawca chce trwale zmienić warunki pracy pracownika (najczęściej na mniej korzystne).. Mąż z powodu choroby po zwolnieniu lekarskim ciągłym 60 dni..

Wypowiedzenie już dokonane jest skuteczne i stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu.

Tym samym zmiana warunków pracy i płacy (polegająca na ich pogorszeniu) pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby będzie dopuszczalna dopiero po upływie terminu określonego w art. 53 § 1 k.p.W czasie trwania stosunku pracy pracodawca może zmienić na gorsze warunki, na jakich zatrudnia pracownika.. Na nowe badanie nie muszą być też kierowane osoby, które w terminie nieprzekraczającym 30 dni zmieniły pracodawcę, ale .Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim.. Od lipca wracam na cały etat.. Odpowiedź Jeżeli do zmiany warunków pracy i płacy dochodzi za obopólną zgodą, zarówno pracownika jak i pracodawcy, porozumienie zmieniające może zostać podpisane również w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownika.Przeczytaj, czy pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim, można zmienić warunki pracy i płacy Zmiana warunków pracy i płacy a zwolnienie lekarskie pracownika - Portal Oświatowy x§ zmiana warunków pracy między zwolnienieniem lekarskim (odpowiedzi: 4) Witam dawno byłam na tym fajnym forum.. Co więcej, .. pracownikowi przebywającemu na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, poza przypadkiem zwolnień .Witam.Mam takie pytanie,pracuje na pół etatu już pół roku, dzisiaj byłem u lekarza i dostałem zwolnienie od 23.10. :(Mam pytanie i pilnie potrzebuję porady..

Czy może zmienić warunki pracy i płacy jeśli nie likwiduje mojego stanowiska pracy, a chce tam przesunąć inną osobę?

4 tylko przy zachowaniu wskazanych wyżej warunków.Przede wszystkim pracodawcy są zwolnieni z obowiązku kierowania pracownika na wstępne badania lekarskie, jeśli był on zatrudniany ponownie w tej samej firmie na tym samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.. Pracownik taki powinien się w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim powstrzymać od podejmowania innych czynności zarobkowych.Mając na względzie powyższe, uznać należy za dopuszczalną zmianę stanowiska pracy pracownicy, która powraca po zwolnieniu lekarskim, które poprzedzał urlop macierzyński.. W przypadku gdy nie zgadza się Pani z wypowiedzeniem zmieniającym, może Pani wystąpić do sądu pracy, zwłaszcza jeśli jako powód wypowiedzenia zmieniającego pracodawca poda to, że skorzystała Pani ze zwolnienia lekarskiego.Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim, to ponieważ jest to usprawiedliwiona nieobecność w pracy, pracodawca nie może w tym okresie wypowiedzieć Pani umowy o pracę ani warunków pracy i płacy.. W związku z tym jeżeli pracodawca zastosuje procedurę z art. 42 par.. 12.2018 czy pracodawca może mnie zwolnić lub wypowiedzieć umowę o pracę w czasie przebywania na zwolnieniu.zmiana umowy,a L4 Co w przypadku, gdy pracownik, któremu chcemy zmienić warunki zatrudnienia przebywa na zwolnieniu lekarskim?. zwolnień grupowych pracodawca nie może zwolnić pracownika w ciąży oraz w czasie urlopu macierzyńskiego, ale może zmienić warunki pracy i płacy.. Nie ma tutaj bowiem zastosowania art. 183 2 kodeksu pracy.Zgodnie z art. 42 § 1 k.p. przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.. Sąd uznał więc, że wypowiedzenie zmieniające było nieuzasadnione i zasądził odszkodowanie.A więc po powrocie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, na czas zastępstwa, którego zostały zmienione warunki pracy innemu pracownikowi, w celu powrotu do poprzednich warunków zatrudnienia konieczne będzie zawarcie porozumienia zmieniającego bądź ponowne dokonanie wypowiedzenia zmieniającego.. Porozumienie zmieniające najczęściej jest stosowane, gdy jest korzystne dla pracownika.. 1 k.p. to mógłby skorzystać z powierzenia na mocy art. 42 par..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt