Upoważnienie do korzystania z karty płatniczej

Pobierz

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z kart płatniczych Banku Pocztowego S.A. w ramach ogólnie dostępnych aplikacji Portfeli cyfrowych, np. Google Pay, Apple Pay i innych.. Według analityków z FortiGuard Labs firmy Fortinet w dalszej części roku możemy spodziewać się nasilenia ataków związanych z podróżowaniem.Kierownik jednostki składa wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z karty płatniczej do kierownika jednostki nadrzędnej.. Oświadczam, że zapoznałem się z Procedurą UO i regulaminem banku i zobowiązuję się do ich przestrzegania.Zapisy regulaminowe dotyczące użytkowania kart, które umożliwiają dokonywanie transakcji płatniczych, są co do zasady podobne w większości banków.. Oświadczam, że przyjmuję służbową kartę płatnicza o numerze…………….…….. oraz związany z nią numer PIN i zobowiązuję się korzystać z niej zgodnie z Regulaminem korzystania ze służbowych kart płatniczych na Uniwersytecie Warszawskim.. Warunki korzystania z Karty Wirtualnej: 1) posiadanie odpowiedniej aplikacji Portfela cyfrowego oraz aktywnej Karty płatniczej, dla których ank umożliwia Tokenizację, 2) posiadanie odpowiedniego urządzenia mobilnego zgodnego z wymaganiami Portfela cyfrowego wykorzystywanego do Tokenizacji Karty płatniczej,Przy dokonywaniu płatności z użyciem karty płatniczej identyfikującej osobę upoważnioną do jej używania, osoba korzystająca z tej karty jest obowiązana do okazania akceptantowi, na jego żądanie, dokumentu potwierdzającego jej tożsamość..

użytkownika służbowej karty płatniczej 1.

Zgoda może dotyczyć także kolejnych transakcji płatniczych.. W RAMACH PORTFELI CYFROWYCH Lipiec.. W RAMACH APPLE PAY § 1.Postanowienia ogólne "Regulamin korzystania z kart płatniczych Banku Millennium S.A. w ramach Apple Pay" (dalej "Regulamin") określa zasady dotyczące korzystania przez użytkownika Karty płatniczej wydanej przez BankUmowa karty płatniczej jest zawierana między bankiem a posiadaczem karty, którym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości .Umowa o korzystanie z karty płatniczej do celów służbowych..

Dyspozycja wydania karty powinna być podpisana zgodnie z kartą wzoru podpisów.

2.1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PŁATNICZYCH BANKU POCZTOWEGO S.A.. Wnioski kierowane do Ministra rozpatruje odpowiednio sekretarz lub podsekretarz stanunieposiadającą osobowości prawnej, została upoważniona do korzystania z Karty Płatniczej oraz do składania zleceń płatniczych w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej i której imię i nazwisko znajduje się2.. 3.Pracownik otrzymuje do użytku służbowego kartę płatniczą o numerze ………………….. 2 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć .REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PŁATNICZYCH BANKU MILLENNIUM S.A. "Regulamin korzystania z kart płatniczych Banku Millennium S.A. w ramach Garmin Pay" (dalej "Regulamin") określa zasady dotyczące korzystania przez użytkownika karty płatniczej wydanej przez BankREGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PŁATNICZYCH BANKU MILLENNIUM S.A.. Umowa o korzystanie z karty płatniczej do celów służbowych .Karta płatnicza - karta uprawniająca do wypłaty gotówki lub umożliwiająca złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków..

Wniosek do banku o wydanie karty płatniczej przygotowuje upoważniony pracownik Działu Finansowo-Księgowego.

wystawioną przez ……………………………………………………………… oraz PIN i zobowiązuje się korzystać z niej wyłącznie do celów służbowych, zgodnie z Zarządzeniem nr ……….. z dnia …………… w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych.Zobowiązuję się do korzystania z karty płatniczej /dalej jako Karta/ zgodnie z Procedurą korzystania ze służbowych kart płatniczych w UO oraz z regulaminem bankowym.. Karty płatnicze mogą być wydawane przez banki, niebankowe instytucje finansowe lub takie podmioty, jak sieci handlowe, instytucje pośrednictwa finansowego, stacje paliw czy firmy telekomunikacyjne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt