Spis zdawczo-odbiorczy akt jak wypełnić

Pobierz

PRZECHOWYWANIE I EWIDENCJA AKT W SKŁADNICY AKT §18 Pracownik składnicy akt rejestruje spisy zdawczo - odbiorcze w wykazie spisów zdawczo - odbiorczych i nadaje im kolejne numery z niego wynikaj ące.. Przej ęte teczkiSpis zdawczo-odbiorczy sporządza się na maszynie do pisania lub na komputerze: rubryki od 1 do 6 - wypełnia komórka organizacyjna przekazująca akta, rubryki od 7 do 8 - wypełnia pracownik składnicy akt.. Znak teczki Tytuł teczki lub tomu tecze Daty skrajne od-do przekazania Kat.. Miejsce przechowywania w archiwum.. My rozliczymy się z poprzednim właścicielem licznika i wyślemy umowę do nowego właściciela.Jak można się spisać?. Formularz wypełniany w przypadku stwierdzenia zaginięcia lub uszkodzenia akt, które są na stanie ewidencyjnym w archiwum zakładowym.. Poniższa instrukcja opisuje krok po kroku procedurę przekazywania dokumentacji za pośrednictwem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.. akt w składnicy Data zniszczenia lub do archiwum 1 2 3 4 5 6 7 8 1.. Jednak jest kilka istotnych kwestii, o których powinniśmy pamiętać: zawsze należy sporządzić go w dwóch egzemplarzach, na samym początku podając informację, o tym kto go sporządza i po co.. Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej.. Pobierz formularz w formacie DOC .. Rubryki 7 i 8 wypełnia archiwum zakładowe.Spis zdawczo-odbiorczy kat.A przekazywanej do AP.doc (45.00 KB) standardy porzadkowania materialow archiwalnych.doc (55.00 KB) wskazowki dotyczace przekazania akt stanu cywilnego.doc (28.50 KB)SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT NR..

1.Formularz wykazu spisów zdawczo-odbiorczych.

Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.. •Po przyjęciu dokumentacji w postaci papierowej lub na informatycznych nośnikach danych, archiwista przekazuje komórce organizacyjnej podpisany przez siebie egzemplarz spisu zdawczo-odbiorczego.Przy sporządzaniu spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji należy przestrzegać zasady, aby nie umieszczać razem na jednym spisie dokumentacji o różnych okresach przechowywania oraz starać się umieszczać jednostkę archiwalną jako osobną pozycję na spisie (rubryka nr 6); przy dużych ilościach dokumentacji przejmowanej np. z komórki finansowej pozwala to na zachowanie kontroli nad przejmowaną dokumentacją.nanosi w lewym dolnym rogu sygnaturę archiwalną, czyli numer spisu zdawczo-odbiorczego łamany przez liczbę porządkową pozycji teczki w spisie, na każdą teczkę aktową, przy czym, gdy teczka dzieli się na tomy, nanosi identyczną sygnaturę archiwalną na każdy tom teczki, a jeżeli teczki włożono do pudła, to na pudło nanosi się skrajne sygnatury teczek aktowych umieszczonych w pudle;Spis zdawczo - odbiorczy teczek sporządza się odrębnie dla każdej kategorii akt (tj. osobno dla akt kat.. do systemu wykorzystywanego w AP Radom.Wzór formularza spisu zdawczo - odbiorczego akt osobowych..

akt Daty skrajne od - do ... ** - wypełnić jeśli dotyczy .

Dla ułatwienia na dole strony zjaduje się obraz-legenda z zaznaczonymi czerwonymi cyframi na polach tradycyjnego (papierowego) spisu.Protokół zdawczo odbiorczy mieszkania.. Protokół zdawczo odbiorczy jest dokumentem sporządzanym w czasie odbioru technicznego.. Karta udostępniania akt.. Znak teczkiTytuł teczki lub tomuDaty skrajne.. Akt notarialny przenosi bowiem jedynie własność nieruchomości ze sprzedającego na kupującego i w żaden sposób nie reguluje kwestii wzajemnych roszczeń stron transakcji .. Data zniszczenia lub przekazanie do AP.Ewidencja dokumentacji w archiwum zakładowym .. Created Date: 2/6/2001 10:53:00 AM Company: Archiwum Państwowe w Kaliszu Other titles: Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych akt kategoriiWzór jakim możemy się posiłkować znajdziemy tutaj: protokół zdawczo-odbiorczy.. Liczba teczek.. Obowiązkową formą jest samospis internetowy.. Sekcja archiwalna A 1uwagach, w szczególności należy zamieścić informacje o: rodzaju dokumentacji lub nośnika, zachowaniu dokumentacji zbiorczej, równoważnikach dokumentacji lub o większym zakresie czasowym (poprzez podanie sygnatur archiwalnych jednostek, w których zachowano dokumentację), należy uszczegółowić zawartość jednostek (tj. podać rodzaj akt i spraw).. B) w kolejności występowania symboli i haseł klasyfikacyjnych w wykazie akt..

musimy określić, jakiej nieruchomości on dotyczy.Spis zdawczo-odbiorczy akt nr.

Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem.. (Nazwa uczelni i jednostki organizacyjnej) SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT OSOBOWYCH Nr.. B. Pracownicy Archiwum zobowiązani są przejrzeć spisy zdawczo-odbiorcze i dokumentację zakwalifikowaną do przyjęcia pod kątem właściwego ich uporządkowania i prawidłowej kwalifikacji archiwalnej.przypadku dokumentacji kategorii A każda teczka musi być wpisana jako osobna pozycja spisu zdawczo-odbiorczego (1 teczka aktowa = 1 pozycja spisu) przypadku dokumentacji kategorii od B1 do B10 teczki o tym samym tytule mogą być wpisane jako jedna pozycja spisu zdawczo-odbiorczego(np. 10 teczek aktowych faktur = 1 pozycja spisu)Spis zdawczo - odbiorczy podpisują: osoba zdaj ąca i osoba przyjmuj ąca dokumentacj ę VI.. Tytuł teczki.. Jego literalne odczytanie może oznaczać, że w czasie odbioru technicznego będziemy mieć do czynienia z dwiema czynnościami: "odbiorem technicznym lokalu" oraz jego "zdaniem" na rzecz nabywcy.Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentów, które mają zostać przekazane do Archiwum trzeba sporządzić w postaci elektronicznej i załączyć w stosownym procesie udostępnionych w systemie EZD.. POZOSTAŁEodpowiedniego spisu zdawczo-odbiorczego.. 3.- spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych USC przekazanych do archiwum państwowego - spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych akt metrykalnych parafii przekazanych do archiwum państwowego - spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych ksiąg i akt gruntowych (hipoteki) przekazanych do archiwum państwowego - spis dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wzór wniosku o brakowanie..

Spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego w Warszawie.

Miejsce przechowywania w Archiwum UJ.Krok 1: Aby utworzyć nowy spis zdawczo odbiorczy należy kliknąć Nowy spis w lewym menu bocznym lub wybrać opcję Nowy spis zdawczo odbiorczy na Stronie głównej Krok 2: Należy wypełnić pola wskazane w formularzu.. Daty skrajne.. Spisy sporządza się w 4 egz.. zniszczenia lub przekazania do archiwum12345678.. AktLiczba teczekMiejsce przechowywania akt.. Akta należy spisać w takiej kolejności, w jakiej występują w wykazie akt, ich kolejność powinna mieć porządek logiczny.Nazwa zakładu pracy i komórki organizacyjnejSpis zdawczo-odbiorczy akt nr:…….…….. Nazwa zakładu pracy i jednostki organizacyjnej.. Pobierz formularz w formacie DOC .. Osoby sprzedające mieszkanie również powinny przygotować taki dokument.. W spisie umieszcza się symbole klasyfikacyjne, tylko w przypadku gdy były one stosowane do rejestracji dokumentacji.Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji kartograficznej przekazywanej do archiwum zakładowego/składnicy akt.. Numer pudła archiwizacyjnego/ numer segregatora* Numer teczki** Tytuł dokumentu** Kat.. Wybrać dla siebie ofertę oraz wpisać swoje dane do nowej umowy.. Jeżeli zachodzi potrzeba pozostawienia w jednostce organizacyjnej teczek spraw zakończonych przez okres dłuższy aniżeli dwa lata, do Archiwum należy przekazać spis zdawczo-odbiorczy akt (załącznik nr 6) przygotowany w trzech egzemplarzach dla akt kategorii B, lub w czterech egzemplarzach dla akt kategorii A oraz wypełnioną kartę udostępnienia akt (według zasad określonych w § 13 Instrukcji archiwalnej).Przekazywanie dokumentacji odbywa się na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych (formularz nr 2) sporządzonych osobno dla akt kategorii A i B przez komórkę przekazującą akta.. Znak teczki.. 1.Spis zdawczo-odbiorczy akt nr 3 Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego Nazwa zakładu pracy i komórki organizacyjnej Lp.. Spis na brakowanie .Spis zdawczo-odbiorczy w formie arkusza kalkulacyjnego Przekazywanie materiałów archiwalnych wraz z uzupełnionym właściwie powyższym spisem znacznie ułatwi przenoszenie całych spisów zd.-odb.. Proponowany formularz spisu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniuSpis zdawczo-odbiorczy w postaci papierowej sporządza się odrębnie dla materiałów archiwalnych (dokumentacji kategorii A) w czterech egzemplarzach i dokumentacji niearchiwalnej (dokumentacji kategorii B) w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz spisu zdawczo-odbiorczego zatrzymuje komórka organizacyjna przekazująca .Wypełnić swoją część protokołu zdawczo-odbiorczego (podać adres, pod którym znajduje się licznik, który chce przejąć).. Wzór opisu teczki.. A i w 3 egz.. Liczba tomów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt