Deklaracja o wysokości dochodów dodatek mieszkaniowy

Pobierz

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry.. Deklaracja o wysokości dochodów do dodatku mieszkaniowego - Wzór, Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Deklaracja o wysokości dochodów do dodatku mieszkaniowego, druk i wzór, w formacie pdf.. Osoba publikująca: DOMINIK STRZEBAK.. Krok 1.. 3.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego- wzór wniosku potwierdzony przez zarządcę budynku deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, np. zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy — dot.. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu, deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.. Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 1 oraz wzór deklaracji o wysokości dochodów stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.. Imię i nazwisko stopień pokrewieństwa data urodzenia 3.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (TTBS, Grota, Nasza Chata, Wspólnota) Utworzono dnia 26.02.2020, 14:05 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (Zarządca prywatny)wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklaracja o wysokości dochodów, kryteria określające czynsz za lokal mieszkalny + specyfikacja do pkt..

Deklaracja o wysokości dochodów .

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.1.. AktualnościAby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklarację o wysokości dochodów za kres 3 pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody.Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o dodatek mieszkaniowy.. Wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją "wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu".. Data publikacji: 2016-02-09.imię i nazwisko składającego deklaracje.. adres .. osób .Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu); deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego; zaświadczenia potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów (brutto) gospodarstwa domowego za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku wg deklaracji od dochodach;Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust..

§ 2.Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne.. pokaż metkę.. Należy pobrać niezbędne druki (wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, załącznik do wniosku, deklarację o wysokości dochodów), dostępne: w formie papierowej - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej,Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat w zajmowanym lokalu..

13 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa sie z następujących osób: 1.DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW.. 3 i 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11) przysługuje: 1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych Deklarację należy wypełnić w następujący sposób: Należy podać dane wnioskodawcy, a także miejscowość i datę jej złożenia.Wymagane dokumenty.. 2.deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego; .. przewodowego w indywidualnych sprawach klientów określone są w oświadczeniu składanym przez klienta przy wniosku o dodatek mieszkaniowy.. drukuj.. za okres .. pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku .. TAGI: świadczenie, mieszkańcy.. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wypłaconych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających .Deklaracja o wysokości dochodów za okres.. X, XI, XII 2009 r. (pełnych trzech miesi ęcy kalendarzowych poprzedzaj ących dat ę zło Ŝenia wniosku) Oświadczam, Ŝe moje gospodarstwo domowe składa się z nast ępuj ących osób: 1.dokumenty - na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów - potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób zamieszkujących lokal z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.: zaświadczenie zakładu pracy o dochodach (pobierz druk);1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 1), 2. deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego (załącznik nr 2), 3. załącznik wewnętrzny opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku potwierdzony przez zarządcę domu, 4.Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego oraz inne niezbędne dokumenty; Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;Zaświadczenia o wysokości dochodów osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe za okres ostatnich 3 - miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (np. wniosek składamy w lipcu - zaświadczenia za okres kwiecień, maj, czerwiec).o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn..

Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego oraz inne niezbędne dokumenty.

Nie należy wpisywać kwot miesięcznych !. Wypłata ryczałtu realizowana jest na konto zarządcy/administratora lub do rąk własnych wnioskodawcy.Deklaracja o wysokości dochodów za okres (pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku) Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1. pobierz PDF.. zm2)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje: § 1.. Imię i nazwisko wnioskodawca data urodzenia 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt