Wzór porozumienia w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy

Pobierz

), a także przy niepełnym etacie.W firmie wprowadzono ruchomy czas pracy oraz ustalono rozkład czasu pracy przewidujący pracę w poniedziałki i wtorki od godziny 9.00 do 17.00, w środy i czwartki od godziny 8.00 do 16.00, a w piątki od godziny 7.00 do 15.00. zawarte w dniu 12 marca 2014 r. w Rzeszowie pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.. Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia .Porozumienie zmieniające to mechanizm nie przewidziany wprost w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.. Oprócz wskazania zakresu zmiany czasu pracy w porozumieniu zmieniającym celowe jest też podanie daty, od kiedy nowe warunki mają działać.Spis treści VIII 5.3.. Przykład 3.. Stosowanie ruchomej organizacji czasu pracy (zgodnie z przepisami Kodeksu pracy) nie może być przy .Porozumienie zmieniające umowę może dotyczyć wszystkich jej aspektów, ale strony nie mogą porozumieć się w kwestii warunków pracy czy płacy gorszych dla pracownika niż gwarantowane Kodeksem Pracy.. § 3.Przedsiębiorca na podstawie nowej ustawy antykryzysowej może wprowadzić obniżony wymiar czasu pracy w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a w razie ich braku z przedstawicielami pracowników..

140 1 [Ruchomy czas pracy] § 1.

Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy w zakładach pracy.Przeczytaj także: Rozkład czasu pracy: pracownik musi go poznać Od 23 sierpnia 2013 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której m.in. rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.. Należy do nich również porozumienie w sprawie ruchomego rozkładu czasu pracy.Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa w niniejszym porozumieniu nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133 Kodeksu pracy.. W takich rozkładach, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w .Kompleksowe opracowanie tematu czasu pracy w nietypowym ujęciu - opis wszystkich instytucji czasu pracy w powiązaniu z do-kumentami dotyczącymi tego zagadnienia.. W porozumieniu należy określić co najmniej grupy zawodowe, wysokość obniżonego wymiaru i czas trwania takiego porozumienia.Zgodnie z powyższym jedynie pracodawca, u którego zawarto we wskazanym wyżej trybie porozumienie w sprawie stosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy, może wyznaczać kierowcom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni..

Obowiązki stron związane z zakończeniem wykonywania pracy:Ważna data.

(data i podpis pracodawcy lub (data i podpis pracownika)W przypadku ruchomego czasu pracy można rozpocząć wykonywanie pracy w tej samej dobie pracowniczej, a te godziny pracy nie są liczone jako godziny nadliczbowe.. Porozumienie, o którym mowa powyżej zawiera .W przypadku stosowania ruchomego czasu pracy, gdyby pracownik z pracodawcą ustalili, że pracownik we wtorki będzie rozpoczynał pracę o 7:00, to stawienie się pracownika do pracy we wtorek o 7:00 nie spowodowałby traktowania jako godzin nadliczbowych żadnej godziny pracy pracownika od 7:00 do 15:00 (zgodnie z zasadą 8-godzinnego dnia .Żeby ruchomy czas pracy mógł obowiązywać, konieczne jest współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi.Jeśli w firmie organizacje związkowe nie działają, pracodawca musi uzgodnić wprowadzenie ruchomego czasu pracy z przedstawicielami pracowników.Ważne by przyjęło formę pisemną, choć i w tym przypadku nie zastrzeżono rygoru nieważności.. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.. W granicach rozkładów czasu pracy, o których mowa w niniejszym porozumieniu, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinachWniosek o wprowadzenie ruchomego czasu pracy..

Wykazy prac dających szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy ..... 296 5.3.1.

Wprowadzenie "ruchomej" doby pracowniczej nie powoduje konieczności przekazywania tej informacji Porozumienie może być zawarte w dowolnym czasie.Art.. w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy Porozumienie zawarte w dniu 15 maja 2014 r. pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 11, zwanym dalej pracodawcą, .. porozumieniu.. Organizacją Zakładową Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.. Doba pracownicza to 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę.. Zgodnie z tym przepisem jednym ze źródeł prawa wewnątrzzakładowego są właśnie porozumienia zbiorowe określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy.. Na przykład, nie można ustalić na drodze porozumienia wynagrodzenia niższego niż najniższa krajowa czy przedłużenia umowy zawartej .Przykładowy grafik czasu pracy przy miesięcznym okresie rozliczeniowym w systemie równoważnym może zatem oznaczać, że pracownik w jednym tygodniu pracy pracuje przez 48 godzin (np. 4 dni po 10 godzin i jeden dzień 8 godzin), ale w kolejnym tygodniu pracuje tylko 32 godziny (2 dni po 10 godzin i jeden dzień 12 godzin, a pozostałe dni .Ruchomy czas pracy Do pierwszego czytania w Sejmie został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy -Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych..

orazNależy jednak sięgnąć do art. 9 kodeksu pracy katalogującego źródła prawa pracy.

Pomimo powtórnego rozpoczynania przez pracowników pracy w tej samej dobie pracowniczej godziny nadliczbowe nie .Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.. Na podstawie art. 150 § 5 k.p. uprzejmie proszę o objęcie mnie ruchomym czasem pracy, w którym: będę rozpoczynał(a) pracę w godzinach 7.30-9.00, a kończył(a) w godzinach 15.30-17.00 w dniach, które są dla mnie dniami pracy; w żadnym dniu praca nie będzie trwała dłużej niż 8 godzin;Ustalenie ruchomego czasu pracy może nastąpić również w porozumieniu pracodawcy i organizacji związkowych lub przedstawicieli pracowników.. W tzw. podstawowym systemie czasu pracy (wykonywanie pracy przez 8 godzin na dobę) dopuszczalny okres rozliczeniowy wynosi do 4 miesięcy, a w szczególnych przypadkach, tj. w rolnictwie i hodowli, a .Obie strony muszą być zgodne w sprawie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem.. Książka ramowo ujmuje tematykę dokumen - tacji w kontekście czasu pracy i zawiera: − regulamin pracy (a także obwieszczenia i porozumienia z załogą),Powszechnie obowiązujące przepisy działu szóstego Kodeksu pracy uzależniają długość okresu rozliczeniowego od systemu czasu pracy.. W praktyce porozumienie stanowi aneks do umowy o pracę.. Znajduje jednak szerokie praktyczne zastosowanie, uzasadnione zobowiązaniowym charakterem stosunku pracy i zasadą swobody umów.Rozkłady czasu pracy w ramach tzw. ruchomej doby pracowniczej wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi - podobnie jak w przypadku przedłużonego okresu rozliczeniowego.. Pracownik rozpoczął pracę w niedzielę o 10:00.Jak wprowadzić ruchomy czas pracy Pracownik nie może przyjść do pracy na godzinę wcześniejszą, niż dnia poprzedniego.. Wyjątek!. § 2 Ruchomy czas pracy, o którym mowa w § 1, może być stosowany na warunkachPOROZUMIENIE w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy zawarte w dniu 09 grudnia 2014 r. w Turawie pomiędzy: Urzędem Gminy Turawa reprezentowanym przez Wójta Gminy Turawa a przedstawicielami pracowników o następującej treści: § 1 Na podstawie art. 1401 §1kp i art. 150 §3 kp strony postanawiają o wprowadzeniu w UrzędziePOROZUMIENIE w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy.. Wyjątek od tej reguły wprowadza ruchomy czas pracy.Zgodnie z art. 9 1 k.p., jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt