Oświadczenie pracownika o zmianie nazwiska

Pobierz

W aktach pracowniczych powinno zostać złożone oświadczenie o zmianie nazwiska oraz zmianie adresu zamieszkania pracownika.Zmiana nazwiska w pracy po ślubie powinna zostać domknięta pod względem formalnym, aby nie powstały nieścisłości (pracodawca np. zgłasza zmiany do ZUS-u).. Administracyjna zmiana nazwiska, podobnie zresztą jak zmiana imienia jest możliwa tylko w niektórych okolicznościach.. Jednakże można to zrobić w różnych przypadkach, ale trzeba mieć ważne powody.. Jak się do tego przygotować?. 2 powyŽej z dniaNazwisko najczęściej zmieniają kobiety w związku z małżeństwem lub rozwodem.. Opcja pracownicza jest to narzędzie mające na celu motywację pracownika.1) Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka składane jest przez małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka.. Do drugie w interesie pracownika leży, aby zawiadomił on swojego pracodawcę o zmianie danych osobowych i dokumentów z tym związanych.. Zobacz, do kiedy należy dopilnować wszystkich szczegółów związanych ze zmianą nazwiska w pracy po ślubie, i skorzystaj z darmowego wzoru wniosku.Bielsko-Biała, dnia …………………………….. Z wyrazami szacunku(miejscowość i data) ….……………………………………… (imię i nazwisko wnioskodawcy .miejscowość, data.. imię i nazwisko pracownika.. nazwa jednostki organizacyjnejZmiana nazwiska po ślubie w pracy to jedna z formalności, jakie czekają na małżonków, którzy zdecydowali się przyjąć nazwisko swojej drugiej połówki..

Złożone Oświadczenie zostanie niezwłocznie przetworzone przez pracownika firmy InsERT.

Określa je ustawa o zmianie imienia i nazwiska.Najważniejszą sprawą po zmianie nazwiska jest wymiana dokumentów.. Prosimy o upewnienie się, że wprowadzone w formularzu dane są poprawne.Jeżeli w toku w procesu delegowania zaszły jakieś zmiany w zakresie informacji, które są objęte oświadczeniem o delegowaniu pracownika na terytorium RP, jako pracodawca delegujący, masz obowiązek powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy.. (imi ę i nazwisko) Łód ź, dnia .. (jednostka zatrudniaj ąca ) Oświadczenie o zmianie nazwiska Ja ni Ŝej podpisany/a o świadczam, Ŝe w dniu .. r. zmianieW związku z tym proszę o aktualizację moich danych osobowych i zgłoszenie zmiany do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.. To odpis skrócony aktu małżeństwa.. 2) Nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.. Zazwyczaj wraz ze zmianą stanu cywilnego następuje konieczność zmiany danych osobowych, z czym wiąże się szereg formalności, od wymiany dokumentów po aktualizację swoich danych w pracy, na uczelni czy w banku.Jako pracownik zobowiązany jesteś poinformować firmę, w której jesteś zatrudniony o zmianie danych..

W tym celu złóż zawiadomienie o zmianie danych zawartych w oświadczeniu o delegowaniu.

Chciałbym jednak zwrócić Pani uwagę na treść art. 221 Kodeksu pracy, a zwłaszcza na § 1 i § 3.. Warto wiedzieć, że nie zawsze taki dokument wydawany jest bezpośrednio po ślubie.Zmiana nazwiska pracownika w żaden sposób nie wpływa na ważność trwającej umowy.. Zgodnie z nimi pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: przebieg dotychczasowego .1) Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka składane jest przez małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka.. W odniesieniu do tego dnia były ujmowane w umowie dane pracownika, czyli nazwisko oraz adres zamieszkania.. W zależności od firmy, w której pracujemy wymianie będą mogły podlegać np. identyfikatory czy służbowa skrzynka mailowa.OŚWIADCZENIE O ZMIANIE DANYCH Dotychczasowe dane: imię …………………………………………………………………….. nazwisko .Temat: zmiana nazwiska pracownicy Tobie w aktach wystarczy jej pisemne oświadczenie o zmianie nazwiska, zazwyczaj dla "pewności własnej" żąda się jeszcze kopii aktu małżeństwa i/lub kserokopii dowodu osobistego, ale to zawsze może ci pracownica donieść później.. …………………………………………….. (imię i nazwisko .Umowa o pracę zawierana była w określonym dniu..

3) W skład nazwiska dziecka wchodzą pierwsze człony nazwisk podlegające połączeniu.

Brak powiadomienia pracodawcy powoduje, że pracownik nie będzie mógł korzystać z przysługujących mu .Zmiana nazwiska po ślubie w 5 krokach: Kiedy i jak zaktualizować dane osobowe.. Co więcej, osoba zainteresowana może wybrać dowolny Urząd Stanu Cywilnego, a jeśli przebywa za granicą, oświadczenie o chęci powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem, może złożyć w polskim konsulacie przed konsulem.Oświadczenie o Zmianie Nazwiska, Adresu Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zmianie uległy moje dane osobowe.oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem (art. 189 1 Kodeksu pracy); dokumenty związane z udzielaniem urlopu bezpłatnego (art. 174 i art. 174 1 Kodeksu pracy); Pracownik złożył wniosek o udzielenie jednego dnia urlopu bezpłatnego.o zmianie danych osobowych Niniejszym oÅ¡wiadczam, Že zmienity sie moje dane osobowe z danych poniŽszych: (stare dane) na aktualnie obowiazujqce: (aktualne dane) Na dowód powyŽszego (pkt.. 3) W skład nazwiska dziecka wchodzą pierwsze człony nazwisk podlegające połączeniu.. 1) przedktadam decyzje administracyjna/ orzeczenie sadu/ akt stanu cywilnego o numerze OÅ¡wiadczam, Že Pani/Pan .. Druki:Oświadczenie o zmianie danych osobowych Str. 1/1 mLinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A..

Oświadczenie o wykonaniu prawa do objęcia akcji składane jest przez pracownika w formie pisemnej.

Kodeks pracy nie określa terminu, w jakim powinieś to zrobić, ale lepiej nie zwlekać.W przypadku zmiany danych osobowych pracownik powinien poinformować o tym pracodawcę poprzez złożenie wobec niego oświadczenia np. w formie pisemnej, a pracodawca może wymagać od pracownika okazania mu dokumentu, który potwierdza zaistnienie zmiany np. aktu małżeństwa lub dowodu osobistego, tłumaczy Paula DąbrowskaekspertKompasu Księgowo-Kadrowego.oświadczenie - zmiana nazwiska download Reklamacja Komentarzeimię i nazwisko data Oświadczenie o zmianie dowodu osobistego* Niniejszym informuje, Ŝe posiadam nowy dowód osobisty seria i numer .. (Microsoft Word - oœwiadczenie o zmianie dowodu osobistego.docx) Author: JoannaOświadczenie o wykonaniu prawa do objęcia akcji jest to dokument, w którym pracownik oświadcza, że dokonuje wykonania prawa do objęcia akcji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt