Powołanie drugiego wicedyrektora szkoły

Pobierz

W praktyce różnie to bywa -> nie ma procedur.. Radna pyta, na jakiej podstawie odrzucono wniosek dyrekcji szkoły o powołanie drugiego wicedyrektora, skoro szkoła posiada 26 oddziałów.W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej (art. 37 ust.. Wicedyrektor jest powołany do 31 sierpnia 2022 r. Szkoła liczy 16 oddziałów.Wicedyrektora szkoły, kandydatowi przedstawionemu przez Dyrektora szkoły, Pani arbarze Kamińskiej z dniem 01.09.2015 r. Uzasadnienie opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały.. Wymagania kwalifikacyjne dla wicedyrektora Stanowisko wicedyrektora w publicznej szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum profilowanym, technikum, technikum uzupełniającym, szkole policealnej może być powierzone nauczycielowi, który posiada:Na podstawie art. 64 ust.. Wymagania kwalifikacyjne dla wicedyrektora Stanowisko wicedyrektora w publicznej szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum profilowanym, technikum, technikum uzupełniającym, szkole policealnej może być powierzone .W szkole obecnie mam powołanych dwóch wicedyrektorów na czas nieokreślony..

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.

Radna dopytuje także, ile szkół w Krakowie posiada dwóch wicedyrektorów i na jakiej zasadzie rozpatrywano wnioski dyrektorów szkół.. Ponieważ jednak w dniu 1 stycznia tego roku, a więc w dniu, w którym uzyskał on prawo do urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 65 KN, nie pełnił jeszcze funkcji dyrektora, lecz pełnił wyłącznie obowiązki nauczyciela, nabył prawo do urlopu wypoczynkowego na ten rok kalendarzowy na zasadach .Radna Alicja Szczepańska interpelowała w sprawie uściślenia przepisów dotyczących dyrektorów szkół miejskich oraz powołania wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 26 w Krakowie.. W efekcie szkoła mająca 17 oddziałów została potraktowana wyjątkowo.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.Zgodnie z treścią art. 36a ust.. W przepisach oświatowych nie ma uregulowań dotyczących tej kwestii.Wicedyrektora można powołać na krótszy okres np. rok czy dwa.Przepisy sa w UoSO.. W SP 29 jest 28 oddziałów i tworzy się etat trzeciego wicedyrektora.Wzór powołania wicedyrektora szkoły Zadania wicedyrektora: Zadania wicedyrektora § 11.1.. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu .dyrekcji szkoły o powołanie drugiego wicedyrektora, skoro szkoła posiada 26 oddziałów..

Statut szkoły reguluje zakres kompetencji wicedyrektora szkoły.

W 2002 r. na moją prośbę organ prowadzący wyraził zgodę na utworzenie w szkole stanowiska drugiego wicedyrektora.. Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej - dyrektor Marek Wojciechowski, wicedyrektor - Beata Kiąca, Krystyna Muszyńska.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.W razie utworzenia stanowiska wicedyrektora, stanowisko to jest stałym elementem organizacji organów szkoły, a jego obsadzenie nie pozostaje w związku z odwołaniem dyrektora szkoły.. (11kB)Innymi słowy, jeżeli liczba oddziałów w zespole wynosi co najmniej 12 to nie oznacza to, że w zespole należy utworzyć stanowisko wicedyrektora.. Przepis ten nie określa kolejności podejmowania uchwał przez poszczególne organy; również nie stanowi, że .Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust.. 2 pkt 1 i § 9 ust.. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, powołuje stanowisko Odwołanie wicedyrektora zgodnie z przepisami - Kadry i płace w: Gotowe wzory dokumentów i regulaminów.DYREK 15-05-2018 17:48:16 [#02] Przekazywanie szkoły może odbywać się na podstawie procedur wydawanych przez organy prowadzące szkoły..

Montaż szkoły przywiezionej z Deurne z Holandii.

1 pkt 1, § 5 ust.. Byłoby to konieczne dopiero wówczas, gdyby liczba oddziałów w jednej ze szkół wchodzących w skład zespołu wyniosła co najmniej 12.. - Czy jest możliwe uregulowanie, w ramach prawa miejscowego, jasnych kryteriówZasady dotyczące powierzania stanowiska wicedyrektora szkoły od 1 września 2017 roku są ujęte w ustawie - Prawo oświatowe, zaś ujęte w ustawie o systemie oświaty w tym zakresie regulacje utracą moc 1 września 2017 roku.. Obecnie organ prowadzący ustnie domaga się odwołania jednego z wicedyrektorów (ze względu na zmniejszającą się ilość oddziałów).Organ prowadzący przysłał dzisiaj pismo, w którym prosi o dokonanie zmiany w arkuszu organizacyjnym poprzez likwidację jednego stanowiska wicedyrektora.. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ).. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, dyrektor szkoły powierza stanowisko wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. 1 ustawy o systemie oświaty).Kalendarium..

09.Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego 1.

Odwołanie wicedyrektora szkoły należy do kompetencji dyrektora szkoły.Zasada ta jest w niektórych szkołach pomijana i tak np. w ZSOiT już przy 8 oddziałach powołano wicedyrektora, a dziś przy 10 oddziałach planuje się powołanie drugiego wicedyrektora.. Według niepotwierdzonych informacji formalnie z wnioskiem w tej sprawie zwróciła się znajdująca się pod presją zwierzchników Halina Pasternak.. Wiosna 1992.. Jako uzasadnienie podaje art 97 ust.. Przyjęcie pierwszej niepełnosprawnej uczennicy.Sądy nie orzekają przywrócenia na stanowisko wychodząc z założenia, że funkcja wicedyrektora szkoły wymaga ścisłej współpracy z dyrektorem.. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu z konkursu (lub osobie wskazanej przez organ prowadzący w sytuacji niewyłonienia kandydata w konkursie) organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.§ 9a.. Ustawa z 14 grudnia 2016 r.3.. Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.Sprawdź, kto powołuje wicedyrektora szkoły, poznaj zasady powierzania stanowiska wicedyrektora szkołyZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).Wicedyrektor musi być zatrudniony w placówce, w której pełni funkcję kierownicząNauczyciel zatrudniony w szkole z dniem 1 września otrzymał funkcję dyrektora szkoły.. Zazwyczaj drugiego wicedyrektora powołuje się przy liczbie oddziałów nie mniejszej niż 24.. W przypadku przywrócenia do pracy na stanowisko wicedyrektora (uznania odwołania za bezskuteczne) złamana zostałaby podstawowa zasada sprawnego kierowania szkołą (uchwała SN z 5 maja 1993 .Wczoraj postanowiły utworzyć w szkole stanowisko drugiego wicedyrektora, którym ma zostać Marta Rodo.. dyrektor dostaje zgodę od OP na powołanie drugiego wicedyrektora, stary składa rezygnację, prze 3 m-ce jest 2 wicedyrektorów.. 2 pkt 1, uznaje się także ukończenie przed dniem 1 września 2019 r. kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą, organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin.Zapraszamy Państwa do lektury artykułu inaugurującego cykl dotyczący roli i zadań wicedyrektora szkoły.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1992/1993..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt