Zgoda rodzica na uzyskanie prawa jazdy

Pobierz

Na podstawie dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 .niniejszym wyrażam zgodę na uzyskanie przez wyżej wymienionego/ną prawa jazdy kat .. (imię i nazwisko) ………………………………………….…….….… (pesel / data urodzenia) prawa jazdy kategorii ………………….……….. Opłatę za wydanie prawa jazdy w wysokości 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna).- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem przez osobę poniżej 18. roku życia - wzór dostępny poniżej w załączniku;imię i nazwisko rodzica/opiekuna.. PESEL .. adres OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na rozpoczęcie szkolenia oraz na uzyskanie prawa jazdy kategorii .……………….. przez mojego syna/córkę/podopiecznego*: .. ur. .- pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na przystąpienie do szkolenia oraz na uzyskanie prawa jazdy, jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat (formularz), - dokument tożsamości (do wglądu)pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i nie osiągnął wymaganego wieku do uzyskania prawa jazdy, a zamierza rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.- osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku w odniesieniu do poszczególnych kategorii, - w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat obecność rodzica lub opiekuna w tut.ZGODA NA UZYSKANIE PRAWA JAZDY PRZEZ OSOBÇ PONIŽEJ 18-STEGO ROKU ŽYCIA Ja, niŽej podpisany/a PESEL zam jako rodzic/opiekun PESEL zam..

prawa jazdy kat.

niniejszym wyrażam zgodę na uzyskanie przez wyżej wymienionego/ną prawa jazdy kategorii .. AM,A1,A2,B1,B,B+E,C1,C1+E,T; link do pobrania poniżej) Krok drugi - założenie Profilu Kandydata na Kierowcępisemna zgoda rodzica lub opiekuna na przystąpienie do szkolenia oraz na uzyskanie prawa jazdy, jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat; osoba zamieszkująca w innym mieście niż jest zameldowana może wyrobić PKK w dowolnym Urzędzie Miasta ale należy złożyć ośwadczenie o takim zamieszkaniu bez konieczności wysyłania .. AM, A1, B1, T), kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy), kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B1, T, jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat oraz zgodę rodzica na przystąpienie do szkolenia - o ile jest wymagana, .. 2 ustawy o kierujących pojazdami: "Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna".(Dz.U.. Zgoda jest wymagana gdy osoba starajaca się o wydanie prawa jazdy na kategorie: AM, A1, B1, B, T, która nie ukończyła 18 lat, i nie jest osobą pełnioletnią.1..

20145 poz. 155 ze zm.) wyrażam zgodę na uzyskanie prawa jazdy kat.

2 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r.. Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów, udajemy się do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta, stosownie do stałego miejsca zameldowania, gdzie składamy w/w.. 2015 poz. 155 ze zm.) wyrażam zgodę na rozpoczęcie szkolenia na prawo jazdy kat.Opis: ZRO Zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie przez dziecko prawa jazdy.. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej - po zdanym egzaminie.d) kserokopia posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada, e) pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B, B1, T - jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat, f) dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat.. 2 ustawy o kierujących pojazdami: "Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna".. ……………………………………………… (podpis rodzica / opiekuna)Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia przed uzyskaniem wymaganego wieku przez kandydata na kierowcę, Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza kserokopię karty pobytu.. Profil kandydata na kierowcę - gdzie uzyskać ?.

Kroki do uzyskania prawa jazdy: Uzyskanie orzeczenia lekarskiego.

Podpis rodzica/opiekuna .. (Wyrażenie zgody rodzica, opiekuna, na udział w szkoleniu i uzyskanie prawa jazdy osoby nieletniej) Ja niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233§1 k.k)pisemna zgoda rodziców albo opiekuna prawnego - jeśli wkrótce skończysz 18 lat.. Udaj się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów .Potrzebne jest także oświadczenie (link do pobrania na końcu).. W tym celu do starostwa, właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, należy złożyć następujące dokumenty: WNIOSEK O WYDANIE PRAWA JAZDY PISEMNA ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA Jeśli nie ukończyłeś 18 lat, Twój rodzic lub opiekun musi podpisać zgodę na uzyskanie przez Ciebie prawa jazdy.Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B1, T, jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat składaną przy urzędniku wydziału - wymagane jest osobiste stawiennictwo rodzica lub opiekuna; Dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport (do wglądu);pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie masz skończonych 18 lat (dokument należy dostarczyć do ośrodka szkolenia kierowców przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy) 6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy, jeśli ma być przesłane pocztą• pisemna zgoda rodzica na uzyskanie prawa jazdy (w przypadku osoby nieletniej) Uwaga!.

Jeżeli posiadamy poniżej 18 lat musimy mieć ze sobą zgodę rodzica lub opiekuna (dot.

drukuj całą stronę .zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat, ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu państwowego.. Podpis rodzica / opiekuna.. Author: Dariusz Kędzierski Created Date: 1/25/2013 11:56:21 PM .KT-26 Uzyskanie prawa jazdy na podstawie wygenerowanego profilu kandydata na kierowcę .. Zgoda rodzica/opiekuna (PDF) 496.2kB (dodano: 2016-07-13 10:15, ostatnia modyfikacja: 2020-10-29 13:20) Wizytówka.. Niniejszym wyraŽam zgodq na uzyskanie przez wyžej wymienionego/na prawa jazdy kat (podpis rodzica/opiekuna)pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia zgłasza się w odpowiedniej placówce wraz z kompletem dokumentów w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę PKK.. Idź do urzędu z rodzicem albo opiekunem prawnym - musi podpisać przy urzędniku dokument, w którym zgadza się na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy,Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).. ZGODA RODZICA / OPIEKUNA Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………….……….. Wniosek o prawo jazdy składa osoba, której wniosek dotyczy, wraz z opiekunem prawnym (w przypadku osób niepełnoletnich).zgoda rodziców/opiekuna* My(Ja) ni Ŝej podpisani wyra Ŝamy zgod ę, Ŝeby syn/córka* ., PESEL (lub data i miejsce urodzenia) .,ZGODA W związku z art. 11 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt