Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów

Pobierz

*)postanowił skreślić z listy członków Pana/Pani .. wstrzymać dalsze potrącenia wkładów oraz po potrąceniu zadłużenia zł .. należne wkłady w kwocie zł .. przekazać na r-k wskazanej PKZP wypłacić w terminie do dnia .. 201 .r.Wniosek o skreélenie z listy ulonków i przekazanie lub zwrot wkladów Proszç o skreéleme mnie z listy czlonków PKZP z po o u c czej sy Zapomogowo - Nr konta 1) przekazanie moich wkladów po potrQcen Iu e .ana ont posiadanego zadluŽenia.. wynosi .. zł,Zarząd PKZP na posiedzeniu w dniu .. postanowił skreślić z listy członków Pana/Panią ., wstrzymać dalsze potrącenia wkładów oraz po potrąceniu zadłużenia zł .. należne wkłady w kwocie zł .. przekazać na rachunek wskazanej PKZP/wypłacić w terminie do dnia.i przekazanie lu zwrot ŚrodkÓw Proszę o skreślenie mnie z listy członków MKZP-SGKN w Nowym Sączu z powodu Proszę o przekazanie moich wkładów po potraceniu zadłużeniaProszę o skreślenie mnie z listy członków PKZP z powodu .. i:*) 1)przekazanie moich wkładów po potrąceniu zadłużenia n akonto Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowejnazwisko i imię Do Zarządu.. prz y ………………………* 2.. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwisko KOWALSKI Pierwsze imię JAN Drugie imię PESEL Wykonywany zawód (niepotrzebne skreślić) Nauczyciel Administracja,obsługa Emeryt,rencistaDeklaracja przystapienia do Kasy Zapomogowo Pożyczkowej (pdf) Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów (doc) Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów (pdf) Drukuj stronę Zaloguj się Uwagi do strony.Wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów Proszę o rozliczenie mojego konta i zwrot wkładu członkowskiego, ponieważ z dniem…..

i przekazanie lub zwrot wkładów.

WNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW.. Proszę o skreślenie mnie z listy członków PKZP z powodu ……… ………………………………………………………………………….i*) przekazanie moich wkładów po potrąceniu zadłużenia na k-to PKZPWNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW MKZP PO W LUBLINIE ORAZ ZWROT LUB PRZEKAZANIE WKŁADÓW Wypełnić drukowanymi literami!. WNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW.. PoŽyczkowej Zw. Zaw.. Proszę o skreślenie mnie z listy członków MPKZP z powodu .. przekazanie moich wkładów po potrąceniu zadłużenia na konto.Proszę o skreślenie mnie z listy członków PKZP przy UP w Lublinie i: *) zbędne skreślić 1) przekazanie moich wkładów po potrąceniu zadłużenia na konto Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie*) 2) zwrot wkładów w gotówce/ przelewem po potrąceniu posiadanego zadłużenia.. *WNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW I PRZEKAZANIE LUB ZWROT WKŁADÓW Proszę o skreślenie mnie z listy członków KKZP z powodu .. , i: ') 1) przekazanie moich wkladów po potrąceniu zadłużenia na konto Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy .. Proszę o skreślenie mnie w listy członków PKZP z powodu .. .WNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW I PRZEKAZANIE LUB ZWROT WKŁADÓW Proszę o skreślenie mnie z listy członków PKZP z powodu : …………………………………………… i przekazanie moich wkładów po potrąceniu zadłużenia wynikającego z ksiąg PKZP na konto :WNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW MKZP PO W LUBLINIE ORAZ ZWROT LUB PRZEKAZANIE WKŁADÓW Wypełnić drukowanymi literami!.

Przekazanie moich wkładów do Kasy ……………………….

w.Title: Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasay Zapomogowo - Pożyczkowej w MZJOś w Knurowie Author: Anna Created Date: 12/27/2016 9:48:17 AMWniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów; Wniosek o częściową wypłatę wkładów; Wniosek o potrącenie zadłużenia z wkładów; Wniosek o udzielenie pożyczki; Wniosek o zmniejszenie raty pożyczki długoterminowej; Wniosek o zwiększenie raty pożyczki długoterminowej1) przekazanie moich wkładów po potrąceniu zadłużenia na konto: Numer konta bankowego: 2) zwrot wkładów w gotówce po potraceniu posiadanego zadłużenia.Do Zarządu Pracowniczej (imię i nazwisko) Kasy Zapomogowo -Pożyczkowej przy Zespole Szkół Nr 2 …………………………………………… Jastrzębiu-ZdrojuWniosek o skreślenie z listy człnków PKZP i zwrot wkładów Proszęo skreślenie mnie z listy członków PKZP oraz: Szczecin dnia: Własnoręczny podpis Stwierdzam na podstawie ksiąg PKZP, że stan wkładów ww.. przy 2) zwrot wkladów w go 'w zbedne skrešlié (data) po We (podpis) PKZPWNIOSEK o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów Proszę o skreślenie mnie z listy członków MPKZP z powodu ……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….…………………………… orazWniosek o skreślenie z listy członków.. Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów (DOC, 34 KB) Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 25 KB) Deklaracja przystąpienia do PKZP w PB (DOC, 33 KB)WNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW I PRZEKAZANIE LUB ZWROT WKŁADÓW Proszę o skreślenie mnie z listy członków PKZP z powodu ..

Zwrot wkładów w gotówce po odtr ąceniu posiadanego zadłu żenia.

2) Zwrot wkładów w gotówce po potrąceniu zadłużenia.Prosz ę o skre ślenie mnie z listy członków Kole żeńskiej Kasy Oszcz ędno ściowo Po życzkowej z powodu rezygnacji z członkowstwa/zwolnienia* i 1.. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwisko Pierwsze imię Drugie imię PESEL Wykonywany zawód (niepotrzebne skreślić) Nauczyciel Administracja,obsługa Emeryt,rencistapostanowił skreślić z listy członków Panią/Pana .. wstrzymać dalsze potrącenia wkładów oraz po potrąceniu zadłużenia zł .. należne wkłady w kwocie zł .. przekazać na r-k wskazanej PKZPWniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów Proszę o skreślenie mnie z listy członków MPKZ-P przy Szkole Podstawowej Nr 2 im.. 00-898 Warszawa.. Sądzie Okręgowym w Warszawie.. Pracowniczej Kasy.. 2) zwrot wkładów w gotówce po potrąceniu posiadanego zadłużenia.I PRZEKAZANIE LUB ZWROT WKŁADÓW Proszę: 1. o skreślenie mnie z listy członków PKZP z powodu: .. i przekazanie moich wkładów po potrąceniu zadłużenia na konto .. 2. o przeksięgowanie mojego zadłużenia z wkładów pracowniczych z powodu: .. /data/ /podpis/ Stwierdzam na podstawie ksiąg PKZP, że wkład ww.. "Solidarności" 127.. Przekazanie moich wkładów po potrąceniu zadłużenia na konto Pracowniczej Kasy Zapomogowo-PożyczkowejWNIOSEK O SKRE ŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW I ZWROT LUB PRZEKAZANIE WKŁADÓW Prosz ę o skre ślenie mnie z listy członków PKZP i :*) 1)zwrot wkładów po potr ąceniu posiadanego zadłu żenia na konto bankowe nr ..

wynosi zł..... Niespłacone zobowiązania zł..... Szczecin dnia ..... księgowy PKZP Zwrot wkładów w gotówce po potrąceniu ... Zapomogowo-Pożyczkowej.

adres zamieszkania.. I PRZEKAZANIE LUB ZWROT WKŁADÓW..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt