Plan stażu nauczyciela stażysty 2020

Pobierz

Świadczenie, o którym mowa w ust.. 9c ust.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. ubiegającego się o stopień.. 2 Imię i nazwisko : Stanowisko: Nauczyciel wspomagający Nazwa placówki : Dyrektor: Data rozpoczęcia stażu: r. Data zakończenia stażu: r. Opiekun stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele .Karty Nauczyciela nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.. W oparciu o aktplan rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela kontraktowego okres stażu: 01.09.2018 r. - 31.05.2020 r. Nauczyciel: 1 Imię i nazwisko : Stanowisko: NauczycielPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY MAŁGORZATA RYNDAK Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespół Szkół w Siemiechowie Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.IX.2016 r. do 31.V.2017 r.)Staż.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.Konsultacje z opiekunem stażu i dyrektorem w zakresie bieżących problemów.. 2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. 6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego.. Zgodnie z przepisami miał on trwać 1 rok i 9 miesięcy i zakończyć się 07.06.2020 roku..

nauczyciela kontraktowego.

2 pkt.. Plan rozwoju zawodowego realizowany w okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. FORMY REALIZACJI - Rozmowa dotyczące przebiegu stażu.Plan rozwoju zawodowego mgr Karoliny Kaweckiej nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: X Pobierz cały dokument.. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.Otwarcie stażu w roku szkolnym 2020/2021.. 2.Plan współpracy opiekuna stażu z nauczycielem kontraktowym.. Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Zarobki nauczycieli - kolejne podwyżki od września 2020 r.Art.. poz. 2215) oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020.. Imię i nazwisko: Anna Matejek 2.. 9 KN: odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020..

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 3.

Plan rozwoju zawodowego opracowała: Karolina Kawecka - Czytelniczka .plan rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela kontraktowego okres stażu: 01.09.2018 r. - 31.05.2020 r. nauczyciel:1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Okres stażu: r r. Nauczyciel: 1. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2018r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 1.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2020.. Małgorzata Pachciarek.. Zawiercie .. Poznaj warunki rozpoczęcia stażu w roku szkolnym 2020/2021.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wg nowego rozporządzenia.. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły..

Czas trwania stażu: 9 miesięcy 4.

Radków .. Arleta Kowalska.. Magdalena Kasznia.. 1*) ZADANIA - Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż: (§6 ust.. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.3.. Z początkiem roku szkolnego do dyrektora napłyną wnioski o rozpoczęcie stażu a nowozatrudnieni nauczyciele stażyści będą mogli rozpocząć drogę awansu zawodowego.. Nie każdy nauczyciel będzie mógł jednak ten staż otworzyć.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku .. Kolejne kroki to przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanie oceny dorobku zawodowego i rozmowa lub egzamin przeprowadzone przez odpowiednie komisje.3 338 zł brutto dla nauczyciela stażysty, 3 707 zł dla nauczyciela kontraktowego, 4 806 zł dla nauczyciela mianowanego, 6 141 zł dla nauczyciela dyplomowanego..

Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.

Czaplinek.. Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku.. 9.Katalog Szymon Braun, 2015-06-23 Lubnowy Język angielski, Plany rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty + Sprawozdanie z realizacji stażu.. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również .Odbycie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego to dopiero pierwszy etap drogi do uzyskania kolejnego stopnia awansu nauczyciela.. Nauczyciel stażysta ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu, opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do .W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Boczkaja mgr Krystyna Poradzisz Nazwa i adres placówki : Przedszkole Samorządowe nr 2 ul. Kazimierza Wielkiego 123 32-400 Myślenice Czas trwania stażu: 1.09.2016 - 31.05.2017 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Cel główny: Uzyskanie awansu stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Staż na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy i rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego automatycznie - bez wniosku nauczyciela.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. 6 oraz Art. 9f ust.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt